Nudenje možnosti beguncem za vključitev na evropski trg dela...
Ob priznavanju, da je globalna mobilnost temeljna značilnost 21. stoletja in da naraščanje števila oseb, ki so v zadnjih letih prišle v države članice EU, zlasti oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, predstavlja številne izzive za družbe držav članic,

 

 • ob priznavanju, da je pomemben cilj držav članic uspeti pri hitrem in učinkovitem vključevanju beguncev na trg dela, da bi se rešila humanitarna kriza, s katero se sooča Evropa, obenem pa zagotoviti, da lahko begunci v celoti prispevajo h gospodarstvu in koheziji naših družb,
 • ob poudarjanju, da so za vključevanje na trg dela potrebni ustrezen pravni okvir in dodatne naložbe, pri čemer je treba upoštevati različne ravni znanj in spretnosti beguncev ter čas, potreben za učinkovito vključevanje, ter ukrepanje številnih deležnikov, tako javnih kot zasebnih, in da je mogoče samo z usklajenimi prizadevanji vseh deležnikov v okviru njihovih področij pristojnosti doseči učinkovite in trajnostne rezultate,
 • ob priznavanju, da so bile na tem področju že sprejete ali se trenutno uvajajo številne nacionalne in lokalne pobude, tudi s strani socialnih in ekonomskih partnerjev, vendar si je treba v odziv na obstoječe izzive na tem področju bolj prizadevati za izvajanje celovitega pristopa, ki vključuje vse ustrezne deležnike na lokalni, nacionalni in evropski ravni, pri tem pa upoštevati različne nacionalne odnose med delodajalci in delojemalci ter razmere na trgu dela,
 • ob poudarjanju, da je zaposlovanje ključni del procesa vključevanja, kot je poudarila Evropska komisija v svojem akcijskem načrtu za vključevanje državljanov tretjih držav, sprejetem 7. junija 2016 , in da bi morali vključujoči trgi dela izkoristiti znanja in spretnosti ter talente vseh ljudi, kot je poudarila Evropska komisija v svojem novem programu znanj in spretnosti za Evropo, sprejetem 10. junija 2016 ,
 • ob priznavanju bistvene vloge, ki jo imajo javni organi, zlasti v sprejemni fazi in pri prvih korakih na poti ustvarjanja ustreznih pogojev za spodbujanje vključevanja beguncev na trg dela,
 • ob pozdravljanju zavzetosti držav članic v sklepih Sveta o vključevanju državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU, sprejetih 9. decembra 2016 , da bodo svoja prizadevanja usmerile v spodbujanje vključevanja državljanov tretjih držav na trg dela, pa tudi mnenja Odbora za zaposlovanje o vključevanju beguncev na trg dela, ki ga je Svet potrdil 15. junija 2017  in ki države članice poziva k zgodnjemu ukrepanju na področjih, kot so jezikovno usposabljanje, po možnosti združeno z delovno prakso, poklicno usposabljanje, stanovanja, zdravstveno varstvo in otroško varstvo, ter k zagotavljanju, da različne plasti vključevanja delujejo v sinergiji,
 • ob poudarjanju posebne vloge, ki jo imajo socialni in ekonomski partnerji pri vključevanju beguncev na trg dela, ter njihove zavezanosti in pripravljenosti za sodelovanje z vladami in drugimi deležniki pri oblikovanju, razvoju in izvajanju politik za spodbujanje vključevanja, kakor je med drugim poudarjeno v njihovi izjavi o begunski krizi s tristranskega socialnega vrha z dne 16. marca 2016 ,
 • ob poudarjanju, da je enakost možnosti in obravnavanja domačih delavcev in delavcev beguncev – v skladu z vsemi ustreznimi okviri ali sporazumi na nacionalni ravni ter objektivnim položajem beguncev in njihovimi znanji in spretnostmi kot delom aktivnih instrumentov trga dela za iskalce zaposlitve – ključnega pomena za vzpostavitev solidarnosti in socialne kohezije naših družb,
 • ob poudarjanju posebnega izziva, ki ga predstavlja ugotavljanje in ocenjevanje znanj in spretnosti ter kompetenc beguncev, in potrebe po nadgradnji in nadaljnjem razvoju njihovih znanj in spretnosti, da se podpre njihovo vključevanje na evropski trg dela, zlasti z jezikovnim usposabljanjem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter podjetniškim izobraževanjem,
 • ob priznavanju vloge, ki jo lahko ima podjetništvo pri uspešnem vključevanju beguncev na evropski trg dela,
 • ob poudarjanju, da so lahko vajeništva in druge oblike učenja skozi delo ključni instrument za vključevanje na trg dela ter da je treba nadgraditi delo, opravljeno v okviru evropske koalicije za vajeništva,

si s pridružitvijo temu partnerstvu v okviru svojih področij pristojnosti prizadevamo za nadaljnje spodbujanje vključevanja beguncev na trg dela.


Še niste član?

Izpolnite pristopno izjavo in postanite del družine.

pisko

Ugodnost

sindikalne pocitnice

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

GiT kontakt

Sindikat GiT (gostinstva in turizma Slovenije)
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana

ID za DDV: 93950420
tel:01 4341 200

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

Fairhotels Slovenija

fairhotels logo

Izjave

Sindikat GIT je nujna protiutež delodajalcem. K.Leban
Sodoben delavec je dejansko prekarec. G.Vojnović
Ljudje delajo predolgo, delajo preveč, praktično ni več razmejitve med delovnim časom in zasebnim življenjem. L.Jerkič